PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.DETASULTRA.COM

De site www.detasultra.com (hierna "de site") is eigendom van Detas S.p.A. (hierna "Detas" genoemd), de verantwoordelijke voor de verwerking. De veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op deze Site zijn gedefinieerd en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de informatie die door gebruikers (hierna "gebruiker", "gebruikers" of "u") wordt verstrekt, wordt verwerkt in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, juistheid, transparantie, doelbeperking en opslag, minimalisering van gegevens, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese regelgeving.

Deze kennisgeving (of "Privacybeleid") wordt verstrekt op grond van art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU (hierna "GDPR") en legt uit hoe de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die door Detas worden verwerkt, kunnen worden gebruikt, gedeeld, geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd. De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling 2/2001 betreffende minimumeisen voor het on-line verzamelen van gegevens in de Europese Unie, die op 17 mei 2001 door de Groep van artikel 29 is aangenomen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op deze Site en is niet van toepassing op andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links op de pagina's van de Site.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE MOETEN WORDEN VERWERKT

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatiecode". De Persoonsgegevens die door de Site worden verzameld, zijn de volgende:

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de goede werking van de Site worden gebruikt, verwerven, in het kader van hun normale werking, een aantal Persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is voor de navigatie op de websites. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbende partijen; door de aard van deze informatie zou het echter, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, mogelijk kunnen zijn gebruikers te identificeren.

Deze omvatten IP-adressen of de namen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gegeven en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en het computerplatform dat door de gebruiker wordt gebruikt.

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

Cookies

Detas utilizza cookies attraverso questo Sito. Per tutte le informazioni a riguardo, si rinvia all’apposita Cookie Policy

Dati comunicati dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Azienda, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sul Sito, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del Sito predisposte per l’erogazione di determinati servizi.

 1. DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

I Dati Personali che fornisce attraverso il Sito saranno trattati dalla Società per le seguenti finalità:

 1. doeleinden die inherent zijn aan de levering van diensten die via de Site beschikbaar zijn (bijvoorbeeld: verzoeken die via het contactformulier op de website worden verzonden);
 2. doeleinden van statistisch onderzoek/analyse op geaggregeerde of anonieme gegevens, zonder dat daardoor de identiteit van de gebruiker kan worden achterhaald, gericht op het meten van de werking van de Site en de operationele functies ervan, met inbegrip van het oplossen van eventuele technische problemen;
 3. met het oog op het voorkomen of ontmoedigen van frauduleuze activiteiten of misbruiken die de website van Detas zouden kunnen beschadigen of de veiligheid van de activiteiten in gevaar zouden kunnen brengen;
 4. finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale Detas è soggetto;
 5. doeleinden die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of wanneer de rechterlijke instanties hun gerechtelijke taken uitoefenen;

De rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens voor de in punt A) genoemde doeleinden is het verlenen van een dienst of het beantwoorden van een verzoek, waarvoor krachtens de toepasselijke wetgeving de toestemming van de gebruikers niet vereist is.

Het in punt B) genoemde doel houdt niet in dat Persoonsgegevens worden verwerkt.

De onder C) en D) genoemde doeleinden zijn gerechtvaardigde verwerkingen van Persoonsgegevens omdat zij noodzakelijk zijn ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan Detas is onderworpen.

Met betrekking tot de onder E) genoemde doeleinden is verwerking noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Detas.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is onontbeerlijk voor het uitvoeren van de diensten die via de Site beschikbaar zijn. Als u deze niet verstrekt, kan het onmogelijk zijn om te krijgen wat u hebt gevraagd.

 1. METHODEN, LOGICA VAN VERWERKING EN OPSLAGTIJDEN

De verwerking van de gegevens van de gebruiker vindt uitsluitend plaats wanneer dit strikt noodzakelijk is, onder meer met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, en wordt uitgevoerd door Detas en/of door haar ingeschakelde derden voor de opslag, het beheer en de doorgifte van de gegevens.

De verwerking zal worden uitgevoerd met de logica van organisatie en uitwerking van uw Persoonsgegevens, ook in verband met de logs afkomstig van de toegang tot en het gebruik van de via het web beschikbaar gestelde diensten, gecorreleerd aan de hierboven genoemde doeleinden en, in ieder geval, op zodanige wijze dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd.

De verwerkte Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarin is voorzien in de GDPR en de op dat moment geldende wetgeving. Nadere informatie over de periode gedurende welke Persoonsgegevens worden bewaard en/of de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen, kunnen worden opgevraagd door te schrijven naar de Gegevensverwerker op het volgende adres: privacy@detas.com

 1. RECIPIENTEN

Uw Persoonsgegevens kunnen, voor de in punt 2 genoemde doeleinden, worden gedeeld met:

 1. persone autorizzate dalla Società al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza soggetti coinvolti nell’organizzazione quali, personale amministrativo, amministratori di sistema;
 2. externe partijen zoals technische dienstverleners van hostingproviders en IT-bedrijven.
 1. DERDEN AAN WIE DE INFORMATIE KAN WORDEN VERSTREKT

Uw gegevens kunnen om de volgende redenen ook aan derden worden bekendgemaakt:

 1. om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wetten, verordeningen, protocollen en nationale of Europese wetgeving;
 2. met het oog op de uitvoering van door de overheid opgelegde voorschriften;
 3. om de Vennootschap in staat te stellen zich voor de rechter te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van inbreuken door netwerkgebruikers;

De genoemde partijen zullen de informatie verwerken als autonome voor de verwerking verantwoordelijken/verwerkers.

 1. DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE EN DE GEGEVENSVERWERKERS

Il Titolare del trattamento dei dati degli utenti è Detas S.p.A, in personale del legale rappresentante, via Treponti 29, Rezzato (MB).

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone incaricate del trattamento si trova presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, la Società potrà essere contattata al seguente indirizzo:privacy@detas.com.

 1. TRASFERIMENTO DATI AL DI FUORI DELL’UE

Detas dichiara di trasferire i dati degli utenti raccolti tramite il proprio sito internet in Paesi Extra-UE (vedasi Cookie policy)

 1. DIRITTI DELL’UTENTE

Wij willen u erop wijzen dat de artikelen 15 en volgende van de GDPR de gebruikers het recht geven specifieke rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te oefenen. In het bijzonder, zult u in staat zijn om:

L’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres van de verantwoordelijke voor de verwerking: privacy@detas.com

Wanneer verzoeken langs elektronische weg worden gedaan, wordt de informatie kosteloos en in een algemeen gebruikt elektronisch formaat verstrekt.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, lid 3, van de GDPR kan het Bedrijf, als de verzoeken van de gebruiker duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter, als alternatief:

In entrambe le circostanze Detas S.p.A. fornisce un’adeguata giustificazione all’utente.

 1. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018 Detas S.p.A. behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan te wijzigen of eenvoudigweg geheel of gedeeltelijk te actualiseren, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

Vi consigliamo quindi di controllare regolarmente questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy policy in modo che voi siate sempre aggiornati sui dati raccolti e sull’uso che l’Azienda ne fa.

Indien Detas S.p.A. wijzigingen aanbrengt die van belang worden geacht, zullen de gebruikers daarvan via de site op de hoogte worden gesteld.